Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Месечно одржавање књиговодственог програма и програма за плате - JN 24/1

Спроводи се преговарачки  поступак без објављивања јавног позива јавне набавке услуга - месечног одржавања књиговодственог програма и програма за плате - JN 24/1. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива - члан 61. став 1. тачка 1. подтачка 3 Закона о јавним набавкама.

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива објављено на Порталу јавних набавки дана 23.03.2021.год. Истог дана, путем Портала јавних набавки,  окончан процес поступак "позивање привредних субјеката".

Uploaded files:

Месечно одржавање књиговодственог програма и програма за плате - JN 24/1

Uploaded files:

Месечно одржавање књиговодственог програма и програма за плате - JN 24/1

Uploaded files: