Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka laminata -  JN 23/36-23

Nabavka laminata -  JN 23/36-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku laminata -  JN 23/36-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 08.12.2023.godine.

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 19.12.2023.godine u 9.00h.

Nabavka laminata -  JN 23/36-23

Uploaded files:

Nabavka laminata -  JN 23/36-23

Uploaded files: