Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Lekovi sa Liste B, Liste D i liste lekova za ostala lica JN 23/15

Lekovi sa Liste B, Liste D i liste lekova za ostala lica JN 23/15

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Lekova sa Liste B, Liste D i liste lekova za ostala lica JN 23/15, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 08.06.2022.godine.

Nabavka nije oblikovana po partijama.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 20.06.2022.godine u 9.00 časova.

Lekovi sa Liste B, Liste D i liste lekova za ostala lica JN 23/15

Uploaded files:

Lekovi sa Liste B, Liste D i liste lekova za ostala lica JN 23/15

Uploaded files: